ΕΡΤ οικονομία Χίο ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ ΑΠΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ Στη νέα προκήρυξη του ΟΑΕΔ 3.338 θέσεις για αποφοίτους λυκείου

From StonerWIki
Jump to navigation Jump to search

ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ ΑΠΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ Από τις 19 έως και τις 27 Δεκεμβρίου καλούνται άνεργοι πτυχιούχοι πληροφορικής ΠΕ ή και ΤΕ αλλά και απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης......

Στη νέα προκήρυξη του ΟΑΕΔ 3.338 θέσεις για αποφοίτους λυκείου ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ ΑΠΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ Ερωτήσεις και απαντήσεις για την αίτηση
Από τις 19 έως και τις 27 Δεκεμβρίου καλούνται άνεργοι πτυχιούχοι πληροφορικής ΠΕ ή και ΤΕ αλλά και απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου, να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για να διεκδικήσουν μια από τις 4.413 θέσεις. Το σημαντικό σε αυτή την προκήρυξη είναι ότι τελικά δεν περιορίζεται μόνο σε ειδικότητες της πληροφορικής αφού υπάρχουν και θέσεις για αποφοίτους λυκείου.Πιο αναλυτικά οι θέσεις που προσφέρονται στην κατηγορία ΔΕ ανέρχονται σε 3.338 ενώ οι θέσεις που απευθύνονται σε πτυχιούχους τμημάτων πληροφορικής τόσο των ΑΕΙ όσο και των ΤΕΙ ανέρχονται σε 1075.To news για ακόμη μια φορά προχώρησε σε έναν οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις προκειμένου να βοηθήσει τους αναγνώστες στη συμπλήρωση των αιτήσεων.1. Ποιες είναι οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων;Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης ξεκινά στις 19/12/2013 και λήγει στις 27/12/2013 και ώρα 12η μεσημβρινή2. Πως υποβάλλονται οι αιτήσεις;Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων στην ενότητα e-Υπηρεσίες / Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.3. Ποιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήσεων;Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

3. εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

4. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

5. άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.4. Ποιοι έχουν υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών στον ΟΑΕΔ;Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν: α) οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, β) οι άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα που επιλέγουν ειδικότητα για την οποία απαιτείται τίτλος σπουδών χαμηλότερης εκπαιδευτικής βαθμίδας, δηλαδή που επιλέγουν θέσεις της κατηγορίας ΔΕ ψηφιοποίησης εγγράφων γ) οι άνεργοι όλων των ανωτέρω κατηγοριών οι οποίοι έχουν εξαρτώμενα ανήλικα τέκνα.5. Ποιοι δεν έχουν δικαίωμα προσκόμισης των δικαιολογητικών αν και ανήκουν σε μια από τις πιο πάνω κατηγορίες;Δεν υποχρεούνται να επανυποβάλουν δικαιολογητικά όσοι συμμετείχαν στις προηγούμενες Δημόσιες Προσκλήσεις για τις 10.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, για τις 27.948 θέσεις πλήρους απασχόλησης καθώς και τις 7.400 θέσεις αντίστοιχα, εφόσον δεν έχει υπάρξει μεταβολή.6. Τι θα γίνει αν δεν καταθέσω τα δικαιολογητικά από τις 19 έως και τις 27 Δεκεμβρίου;Επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισμό από την διαδικασία επιλογής και την διαδικασία μοριοδότησης.7. Συμμετείχα σε μια από τις προηγούμενες προκηρύξεις του ΟΑΕΔ. Μπορώ να πάρω μέρος;Αν είστε επιλαχών ή δεν έχετε επιλεχθεί σε μια από τις προηγούμενες προκηρύξεις μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας. Σε περίπτωση όμως που επιλεχθήκατε για παράδειγμα στην προκήρυξη που αφορούσε τις 27.948 θέσεις δε μπορείτε να διεκδικήσετε μια από τις 4413 θέσεις της νέας προκήρυξης ακόμα και αν αρνηθείτε το διορισμό σας ή παραιτηθείτε.8. Πως γίνεται η επιλογή και ποια τα μοριοδοτούμενα κριτήρια;Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης, πλακεσ καρυστου τα οποία είναι τα εξής: 1) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, 2) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, 3) Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, 4) Ηλικία και 5) Αριθμός ανήλικων τέκνων.Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.9. Ποια είναι η μοριοδότηση για τα πιο πάνω κριτήρια;


A/A
Κριτήρια επιλογής
Κριτήρια
Μόρια


1
ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ


ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ


ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ


(µε ανώτατο όριο τους 36 µήνες


και ανώτατο αριθµό µορίων τα


54)*Για τους ̟πρώτους


12 µήνες1 µόριο ανά πλήρη


µήνα


Για τους


επόµενους  12


µήνες1,5 µόριο πλήρη  µήνα

Για τους


Τελευταίους  12


µήνες2 µόρια ανά ̟ πλήρη


µήνα

2
ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ


ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ


ΣΥΖΥΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ


ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ


ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ


ΠΑΡ. 5.1 (µε ανώτατο όριο τους


36 µήνες και ανώτατο αριθµό


µορίων τα 54)
Για τους πρώτους


12 µήνες1 µόριο ανά πλήρη


µήνα


Για τους


επόµενους  12


µήνες1,5 µόριο ανά πλήρη


µήνα

Για τους


Τελευταίους  12


µήνες2 µόρια ανά πλήρη µήνα

3
ΑΤΟΜΙΚΟ/ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ


ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ


ΕΤΟΥΣ 2013
Έως 12.000,00€
30


12.000,01-20.000,00€
20


20.000,01-30.000,00€
10


4
ΗΛΙΚΙΑ18-29
20


30-54
24


55 και άνω
18


5
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ


ΤΕΚΝΩΝ
Για κάθε τέκνο
12 μόρια


.telerik-reTable-1
border-width: 0px;
border-style: none;
border-collapse: collapse;
font-family: Tahoma;

.telerik-reTable-1 tr.telerik-reTableHeaderRow-1
margin: 10px;
padding: 10px;
color: #3F4D6B;
background: #D6E8FF;
text-align: left;
font-size: 10pt;
font-style: πετρα τιμες normal;
font-family: Tahoma;
text-transform: capitalize;
font-weight: bold;
border-spacing: 10px;
line-height: 14pt;
vertical-align: top;

.telerik-reTable-1 td.telerik-reTableHeaderFirstCol-1
padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;
color: #3a4663;
line-height: 14pt;

.telerik-reTable-1 td.telerik-reTableHeaderLastCol-1
padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;
color: #3a4663;
line-height: 14pt;

.telerik-reTable-1 td.telerik-reTableHeaderOddCol-1
padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
color: #3a4663;
line-height: 14pt;

.telerik-reTable-1 td.telerik-reTableHeaderEvenCol-1

padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; color: #3a4663;
line-height: 14pt;

.telerik-reTable-1 tr.telerik-reTableOddRow-1
color: #666666;
background-color: #F2F3F4;
font-size: 10pt;
vertical-align: top;

.telerik-reTable-1 tr.telerik-reTableEvenRow-1
color: #666666;
background-color: #E7EBF7;
font-size: 10pt;
vertical-align: top;

.telerik-reTable-1 td.telerik-reTableFirstCol-1
padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;

.telerik-reTable-1 td.telerik-reTableLastCol-1 padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
.telerik-reTable-1 td.telerik-reTableOddCol-1
padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;

.telerik-reTable-1 td.telerik-reTableEvenCol-1
padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;

.telerik-reTable-1 tr.telerik-reTableFooterRow-1
background-color: #D6E8FF;
color: #4A5A80;
font-weight: 500;
font-size: 10pt;
font-family: Tahoma;
line-height: 11pt;

.telerik-reTable-1 td.telerik-reTableFooterFirstCol-1
padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;
border-top: solid gray 1.0pt;
text-align: left;

.telerik-reTable-1 td.telerik-reTableFooterLastCol-1
padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
border-top:solid gray 1.0pt;
text-align:left;

.telerik-reTable-1 td.telerik-reTableFooterOddCol-1
padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;
text-align: left;
border-top: solid gray 1.0pt;

.telerik-reTable-1 td.telerik-reTableFooterEvenCol-1
padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;
text-align: left;
border-top: solid gray 1.0pt;


* Ο αριθμός των µορίων του κριτηρίου της εγγεγραμμένης ανεργίας που αφορά στους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών διπλασιάζεται.10. Μπορείτε να μου δώσετε ένα παράδειγμα μοριοδότησης;Για παράδειγμα αν ένας άνεργος έχει ηλικία 34 ετών, διάστημα ανεργίας 18 μήνες, ένα παιδί και οικογενειακό εισόδημα 10.000 ευρώ θα έχει την ακόλουθη μοριοδότηση:

Χρόνος ανεργίας: 12 πρώτοι μήνες Χ 1 μόριο το μήνα = 12 μόρια

Επόμενοι 6 μήνες: 6 Χ 1.5= 9 μόρια

Σύνολο από την ανεργία 12+9 = 21 μόρια

Ηλικία: Επειδή είναι 34 ετών θα λάβει 24 μόρια (30-54 ετών 24 μόρια)

Οικογενειακό εισόδημα: Επειδή το εισόδημα του είναι 10.000 ευρώ θα λάβει 30 μόρια

Ανήλικα τέκνα: Στο παράδειγμα ο υποψήφιος έχει 1 τέκνο άρα θα λάβει 12 μόρια (εφόσον έχει καταθέσει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στον ΟΑΕΔ)

Άρα η συνολική μοριοδότηση είναι:

21 ( ανεργία) + 24 (Ηλικία) + 30 (εισόδημα) + 12 (τέκνα) = 87 μόρια11. Ποια στοιχεία θα συμπληρώσω στην ηλεκτρονική αίτηση;Η αίτηση χωρίζεται σε τέσσερα μέρη:

Α. Στα προσωπικά στοιχεία: Θα αναγράψετε επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ

Β. Στα κριτήρια κατάταξης: Θα συμπληρώσετε το ΑΦΜ για να γίνει ηλεκτρονικά η αναζήτηση του εισοδήματος. Σε περίπτωση που έχετε σύζυγο θα δηλώσετε το ΑΦΜ του, το ΑΜΚΑ του. Αν έχετε ανήλικα τέκνα θα συμπληρώσετε τον αριθμό τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην προηγούμενη προκήρυξη του ΟΑΕΔ υπήρχε διευκρίνιση που ανέφερε ότι το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του συζύγου δηλώνεται ανεξάρτητα αν είναι άνεργος, συνταξιούχος ή εργαζόμενος προκειμένου να διαπιστωθεί το κριτήριο μοριοδότησης του οικογενειακού εισοδήματος.Σε περίπτωση που επιλέγετε θέση κατώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας ενώ είστε πτυχιούχοι ΑΕΙ- ΤΕΙ συμπληρώνεται το κουτάκι «είμαι πτυχιούχος Ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος» (Μη ξεχάσετε να προσκομίσετε στο κατά τόπους κατάστημα του ΟΑΕΔ το πτυχίο σας)

Γ. Ειδικότητα: Θα επιλέξετε όπως προαναφέρθηκε 1 μόνο ειδικότητα

Δ. Επιβλέποντες φορείς: Όπως είπαμε και πιο πάνω θα επιλέξετε μέχρι 3 επιβλέποντες φορείς και όχι περισσότερες από 1 υπηρεσίες τοποθέτησης.12. Έχω διαπιστώσει κάποια λάθη τι μπορώ να κάνω;Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη μπορείτε να καταθέσετε νέα ηλεκτρονική αίτηση μέχρι και τις 27 Δεκεμβρίου που θα αντικαταστήσει τη λανθασμένη αίτηση.13. Εκτυπώστε την αίτησηΚαλό είναι να εκτυπώσετε την αίτηση ώστε να μπορείτε ακολούθως να έχετε τη δυνατότητα να την αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.14. Δικαίωμα διεκδίκησης θέσεων χαμηλότερης εκπαιδευτικής βαθμίδας και υποβολή τίτλου σπουδών στον ΟΑΕΔ.Οι άνεργοι έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν θέσεις χαμηλότερη εκπαιδευτικής βαθμίδας. Πχ ένας πτυχιούχος κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης μπορεί να διεκδικήσει μια θέση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υποβάλουν στον ΟΑΕΔ επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών.15. Ποιες θα είναι οι αποδοχές μου; Κριτήριο η ηλικία και όχι ο τίτλος σπουδώνΟι αποδοχές που θα λαμβάνει ο κάθε επιλεγόμενος άνεργος δεν καθορίζονται από το επίπεδο εκπαίδευσης αλλά από την ηλικία. Αν λοιπόν κάποιος έχει ηλικία άνω των 25 ετών θα λαμβάνει 490 ευρώ είτε είναι πτυχιούχος ΑΕΙ είτε είναι απόφοιτος λυκείου. Αν πάλι έχει ηλικία μικρότερη των 25 ετών θα λαμβάνει 427 ευρώ.16. Είμαι άνεργος και εγώ και η σύζυγός μου μπορούν να καταθέσουμε και οι δυο αιτήσεις;Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν καταθέσει αίτηση και οι δυο σύζυγοι χωρίς να εντάσσονται και σε μια άλλη κατηγορία (εγγεγραμμένοι άνεργοι 18 έως 29 ετών, μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ) αποκλείονται και οι δυο υποψήφιοι.Άρα αν η σύζυγος ή ό σύζυγος εκτός από άνεργος/η εντάσσεται και σε μια από τις κατηγορίες εντός παρενθέσεως μπορεί να καταθέσει και αυτός αίτηση.Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα δηλώνονται από έναν από τους δυο συζύγους.17. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τα προσόντα και τις ζητούμενες ειδικότητες πού κατατίθενται;Κατατίθενται στον επιβλέποντα φορέα πρόσληψης ως επικυρωμένα αντίγραφα.18. Τι ισχύει με την κατηγορία 18 – 29 ετώνΟι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος κατά την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων, δηλαδή στις 27/12/2013. Επίσης κατά την ημερομηνία αυτή δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 29 έτος της ηλικίας. Αναφέρουμε ότι στην προηγούμενη προκήρυξη των 27.948 θέσεων υπήρχε διευκρίνιση που ανέφερε ότι «από τη στιγμή που ο υποψήφιος είναι 30 συν μία (1) ημέρα δεν ανήκει πλέον σε αυτή την ηλικιακή ομάδα.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στην προηγούμενη προκήρυξη η ημερομηνία λήξης ήταν η 20/11/2013 και οριζόταν ότι «Όσοι έχουν γεννηθεί δηλαδή από 21/11/1983 ως 20/11/1995 ανήκουν στην κατηγορία 18-29 ετών. Όσοι έχουν γεννηθεί πριν από την 21/11/1983, πλακα καρυστου δεν ανήκουν στην ανωτέρω κατηγορία (είναι 30 ετών και άνω)».Άρα με βάση το πιο πάνω ανήκουν στην κατηγορία 18 έως 29 ετών όσοι έχουν γεννηθεί δηλαδή από 28/12/1983 ως 27/12/1995 ανήκουν στην κατηγορία 18-29 ετών. Όσοι έχουν γεννηθεί πριν από την 28/12/1983, δεν ανήκουν στην ανωτέρω κατηγορία (είναι 30 ετών και άνω).19. Με βάση ποια ημερομηνία υπολογίζονται τα μόρια της εγγεγραμμένης ανεργίας;Τα μόρια υπολογίζονται με ημερομηνία αναφοράς την 27/12/2013, την ημερομηνία δηλαδή λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.20. Ποιες είναι οι ειδικότητες

ΔΕΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και

β) γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου*.

ΠΕ ή ΤΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Πτυχίο ή δίπλωμα  Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοιατρική ή Διδακτικής της τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ  ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και δικτύων  ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ή


Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και  στην οικονομία ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Πληροφορικής και τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιών και δικτύων Η/Υ  ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

21. Που μπορώ να δω τις θέσεις και τα προσόντα που απαιτούνται;Στο παράρτημα 1 παρουσιάζονται όλες οι θέσεις ανά φορέα και στο [www.newsbeast.gr/files/1/2013/12/20/deyteroparartimkoin4.xls παράρτημα 2] τα προσόντα που απαιτούνται για κάθε κατηγορία εκπαίδευσης22. Άνοιξε το σύστημα για την υποβολή αιτήσεων;Το σύστημα έχει ανοίξει και μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά τις αιτήσεις σας.23. Πως θα καταλάβω ότι η αίτησή μου έχει υποβληθεί χωρίς πρόβλημα;Οπωσδήποτε θα πρέπει μετά την υποβολή της αίτησής σας παρουσιάζονται στην οθόνη του υπολογιστή σας όλα τα πεδία συμπληρωμένα. Σε περίπτωση που κατά την εκτύπωση διαπιστώσετε ότι δεν εμφανίστηκαν ορισμένα πεδία που είχατε συμπληρώσει, ή εμφανίστηκαν διαφορετικές επιλογές από εκείνες που έχετε συμπληρώσει Θα πρέπει να γίνει εκ νέου η αίτηση έως ότου να εμφανιστούν τα στοιχεία όπως έχουν συμπληρωθεί, καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης.24. Αν στη φορολογική μου δήλωση το δηλωθέν εισόδημα είναι μηδενικό, συμπληρώνω το πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης που αναφέρει ότι ΔΕΝ ΕΧΩ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013;Το πεδίο δεν θα συμπληρωθεί στην περίπτωση που έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση το 2013,έστω και για μηδενικό εισόδημα.25. Ποιο εισόδημα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των μορίων;Το εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη είναι το δηλωθέν εισόδημα του 2013 (για τα εισοδήματα του έτους 2012). Επισημαίνεται ότι όσοι δεν έχουν υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης συμπληρώνουν το αντίστοιχο πεδίο στην ηλεκτρονική αίτηση. Επίσης διευκρινίζεται ότι ως ατομικό εισόδημα νοείται το εισόδημα του ανέργου αιτούντος σε περίπτωση που υποβάλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, πετρεσ διαζευγμένος) και ως οικογενειακό εισόδημα νοείται το εισόδημα του ανέργου αιτούντος, του/της συζύγου του και των εξαρτωμένων μελών του.26. Εάν παρακολουθώ ή προτίθεμαι να παρακολουθήσω επιδοτούμενα σεμινάρια κατάρτισης του ΟΑΕΔ, έχω τη δυνατότητα να συμμετάσχω στο πρόγραμμα;Όσοι παρακολουθούν σεμινάρια κατάρτισης παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού. Επομένως, πετρα καρυστου έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από το πρόγραμμα. Για το χρονικό διάστημα της κατάρτισης δεν υπολογίζονται τα μόρια.27. Πως αποδεικνύεται η γνώση Η/Υ;Όσοι είναι απόφοιτοι λυκείου και θέλουν να καταθέσουν αίτηση για την ειδικότητα ΔΕ Ψηφιοποίησης εγγράφων θα πρέπει εκτός από απολυτήριο λυκείου να γνωρίζουν και Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.Η γνώση αποδεικνύεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:1. Με πιστοποιητικά που εκδίδουν διάφοροι φορείς όπως:

ECDL, VELLUM, Infotest, ICT, KeyCert, ACTA, I-SKILLS,ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ , DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ2. Mε τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, µμεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω.3. Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή /και µμεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθµολογία των οποίων προκύπ ΤΕΙ ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον µαθήµατα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, πετρες Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά µαθήµατα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο ̟πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε), είτε Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.4. Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισµού Η/Υ ακόμη και µε μόνη την υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ µε τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή µμεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία µαθήµατα τα οποία κατά την εκτίμηση του τµήµατος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισµού Η/Υ.5. Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισµού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισµού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός. Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για τρία (3) έτη από την έκδοσή τους. Η ισχύς των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν από τον ΟΕΕΚ µέχρι και 31/12/2008 παρατείνεται έως 31/12/2013
Επιμέλεια: Καλόγηρος Βασίλειος

ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ ΑΠΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ ΑΠΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ Αντ. Σαμαράς: «Συγγνώμη, δήμαρχε, πετρεσ που έφτασα πριν από σένα!»

Αιφνιδιαστική εμφάνιση του Πρωθυπουργού στο δείπνο Μιχελάκη - δημάρχων σε ταβέρνα της ΚηφισιάςΣε ιδιαιτέρως φιλικό κλίμα δείπνησαν το βράδυ της Δευτέρας, στη γνωστή ταβέρνα της Κηφισιάς, «Τηλέμαχος», ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, πετρες καρυστου ο υπουργός Εσωτερικών, Γιάννης Μιχελάκης και δήμαρχοι της Αττικής, που εκλέγονται στη Β' Αθηνών.Ο πρωθυπουργός, αλλά και ο υπουργός Εσωτερικών, άκουσαν τις απόψεις των δημάρχων για το νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση και προβλέπει τις αλλαγές στον τρόπο εκλογής δημάρχων και δημοτικών συμβούλων στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου 2014, ενώ ενημερώθηκαν και για τα θέματα που απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

 

Η είδηση ωστόσο είναι ότι οι δήμαρχοι δεν είχαν ενημερωθεί για την παρουσία του Πρωθυπουργού, καθώς εκείνος εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά στην ταβέρνα στις 10 το βράδυ.Κάποιοι από τους δημάρχους μάλιστα είχαν αποφασίσει να μην παραστούν, προφανώς επειδή θεώρησαν ότι η προγραμματισμένη συνάντησή τους με τον υπουργό Εσωτερικών, κ. Γιάννη Μιχελάκη, θα ήταν υπόθεση ρουτίνας.Ο πρωθυπουργός, ωστόσο, είχε διαφορετική άποψη και έδωσε κανονικά το «παρών», προκαλώντας... πανικό στους απόντες.Αμέσως, σήμανε συναγερμός και όσοι απουσίαζαν σχεδόν... τσακίστηκαν για να ανέβουν στην Κηφισιά, με απόκλιση από μισή μέχρι μία ώρα, ανάλογα με την περιοχή που βρισκόταν ο καθένας.Ο κ. Σαμαράς δεν άφησε να περάσει απαρατήρητη η απουσία τους και, πετρα καρυστου απευθυνόμενος σε έναν εξ αυτών, του είπε: «Συγγνώμη, δήμαρχε, που έφτασα πριν από σένα».Τότε, ο κ. Μιχελάκης πήρε το λόγο και, απευθυνόμενος προς τους παρευρισκόμενους, πρόσθεσε χαριτολογώντας: «Αν ταξιδέψεις με τον πρωθυπουργό, για να τον προλάβεις, πρέπει να φύγεις με την προηγούμενη πτήση!».
Θ. Πάγκαλος: «Σε ποιο συμπόσιο να πάω; Σε αυτούς τους αποτυχημένους;»

Εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους δεν ήταν παρών στο Συμπόσιο για τα 39 χρόνια του ΠΑΣΟΚ, ο πρώην υπουργός χρησιμοποίησε βαρείς χαρακτηρισμούς για στελέχη του ΠΑΣΟΚ Βαρείς χαρακτηρισμούς για στελέχη του ΠΑΣΟΚ χρησιμοποίησε ο Θόδωρος Πάγκαλος, μιλώντας στο ΒΗΜΑ FM 99,5

και ερωτηθείς για τους λόγους που δεν παρέστη στο συμπόσιο του Κινήματος.«Επί 32 χρόνια βουλευτής, μου έλεγαν να μη συγκρούομαι και να μην τα λέω
αυτά τα πράγματα. Και τώρα βγαίνουν διάφοροι τυχάρπαστοι τύποι από τη
μπλογκόσφαιρα – κάτι ούφο! – και τώρα μου λένε διάφορα. Μα, εσείς μου
λέγατε να μην τα λέω! Για να κάνετε τη φοροδιαφυγή σας, για να κάνει η
ΟΛΜΕ ιδιαίτερα… Τα έχω γράψει σε βιβλίο και έτσι βγήκε το "μαζί τα
φάγαμε". Και είναι πολύ ενδιαφέρον. Να το διαβάσετε. Σε ποιο συμπόσιο να
πάω; Σε ποιους; Σε αυτούς τους αποτυχημένους που το μόνο που τους
ενδιαφέρει είναι ο μηχανισμός; Που τσακώνονται για το αν ο ήλιος θα
είναι πράσινος ή πορτοκαλί; Αν θα λέγεται ΠΑΣΟΚ ή ΝΑΣΟΚ ή ΚΑΖΑΣΟΚ; Δεν
θέλω να μιλήσω. Ό,τι έχω να τους πω, το λέω δημοσίως, σε όλο τον κόσμο.
Στα στελέχη του αποτυχημένου συγκροτήματος που έγινε από 44% κάτω από το
10%, μονοψήφιο, δεν έχω να πω κάτι. Δεν με ενδιαφέρει να το πω, ούτε σε
ηγέτες που το έφτασαν εκεί και είναι ο Σημίτης, ο Γ. Παπανδρέου και ο
Βενιζέλος. Μαζεύτηκαν και αγκαλιάστηκαν και μας είπαν "ελάτε να πάμε
μπρος". Τι εμπρός; Τον μηχανισμό τους ενδιαφέρει να ελέγξουν και να
διατηρήσουν, για να έχουν τα προνόμιά τους και ας με διαγράψουν
επιτέλους, για να τελειώσει η αγωνία μου αν θα το κάνουν ή όχι. Μα δεν
με έχει διαγράψει ποτέ κανείς! Ούτε από το ΚΚΕ δεν έχω διαγραφεί και
έφυγα μόνος μου – και τώρα σκέφτομαι μήπως γυρίσω. Πώς τον λένε τον
γενικό γραμματέα του ΚΚΕ; Πωπω… πώς καταντήσαμε. Ούτε το όνομα του γ.γ
του ΚΚΕ να μην ξέρουμε…» είπε ο Θόδωρος Πάγκαλος εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους δεν ήταν παρών στο
Συμπόσιο για τα 39 χρόνια του ΠΑΣΟΚ την περασμένη εβδομάδα, μολονότι
είναι ιστορικό στέλεχος του κόμματος:Μεταξύ άλλων «να κατέβουν μαζί στις ευρω εκλογές ΝΔ και ΠΑΣΟΚ» πρό ΤΕΙνε ο κ. Πάγκαλος, σχολιάζοντας ότι οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις μπορούν να συνυπάρξουν σε μία ευρύτερη παράταξη.Υποστήριξε ότι υπάρχει ανάγκη για μια ευρύτερη φιλοευρωπαϊκή παράταξη. Με αφορμή τη συζήτηση για την επικαιροποίηση της προγραμματικής συμφωνίας ΝΔ- ΠΑΣΟΚ, ο κ.Πάγκαλος σχολίασε:  «Το θέμα είναι τα προβλήματα επί των οποίων υπάρχει διαφωνία. Αυτά πρέπει να συζητήσουν με τον Σαμαρά και με τους υπόλοι�κόμμακόμματα</a> που υπάρχουν στην κοινωνία και να τα συζητήσουν, από τη στιγμή που δεχόμαστε ένα ενιαίο πλαίσιο που είναι η αρχή της κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, του ευρωπαϊκού προσανατολισμού και της ύπαρξης της μεικτής οικονομίας μέσα στο πλαίσιο της αγοράς»και πρόσθεσε:«Από τη στιγμή που δέχεσαι αυτές τις αρχές, ανήκεις στην ίδια ευρύτερη παράταξη. Και κατά τη γνώμη μου, στις ευρω [http://www.ypes.gr/el/Elections/NationalElections/ εθνικές εκλογέςεκλογές</a> για να δώσουν βουλευτές, θα πρέπει αυτές οι δυνάμεις να κατέβουν μαζί. Δεν έχω αντίρρηση αν βάζετε σε αυτή τη σκέψη ΠΑΣΟΚ και ΝΔ μαζί. Σας λέω ότι οι δυνάμεις που πιστεύουν στο ελληνικό Σύνταγμα και την ευρώπη και δεν λένε μια μέσα, μια έξω, μια από εδώ και μια από εκεί και που πιστεύουν στη μικτή οικονομία και έχουν εγκαταλείψει τις κομμουνιστικές φαντασιώσεις περί Κράτους και μικτής οικονομίας, μπορούν να υπάρξουν μαζί».Ο κ. Πάγκαλος εξέφρασε επίσης την �κόμμακόμματα</a>, αλλά στις ευρω εκλογές θα αναζητήσει μία συνολική λύση, με ευρωπαϊκή προοπτική, η οποία εκτίμησε ότι θα μπορούσε να είναι αυτή που περιέγραψε ο ίδιος.Υποστήριξε μάλιστα ότι: «Είμαστε σε μια περίοδο έντασης κοινωνικής, στα πρόθυρα εμφυλίου πολέμου. Και όταν λέω αυτό, δεν εννοώ γουναράδικα και φυσεκλίκια. Εννοώ εμφύλιο πόλεμο με παρέμβαση της πολιτικής στην οικονομία με τρόπο τέτοιο που καταστρέφει την οικονομία και δεν αφήνει τη χώρα τουρισμότουρισμός</a>! Αυτοί οι άνθρωποι που καίνε την Αθήνα και γράφουν στους τοίχους που καθάρισε ο δήμαρχος της πόλης… Γράφουν «Καμίνη, τοίχος δεν θα μείνει». Λένε ότι θα καταστρέφουν, διότι είναι πολιτικό το θέμα. Αυτός είναι λοιπόν ο εμφύλιος πόλεμος της δεκαετίας μας».Ο πρώην υπουργός άφησε και πάλι αιχμές κατά του Κώστα Σημίτη και του Γιώργου Παπανδρέου, ενώ σχολίασε ότι: «Η Φώφη προηγείται στις δημοσκοπήσεις επειδή είναι η κόρη του Γιώργου Γεννηματά».
ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ ΑΠΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ
source: http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/623384/sti-nea-prokiruxi-tou-oaed-3338-theseis-gia-apofoitous-lukeiou/

ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ ΑΠΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ…